Ochrana súkromia

1. Úvod

1.1 Vyhlásenie o ochrane súkromia

Teší nás, že ste navštívili naše webové stránky a máte záujem o našu spoločnosť a naše produkty. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Ghostcast (ďalej len „Ghostcast“, „my“ alebo „nás“) prikladá veľký význam bezpečnosti údajov používateľov a dodržiavaniu ustanovení právnych predpisov o ochrane údajov.

Ghostcast môže obsahovať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Nemáme vedomosti o tom, ktoré možné údaje zhromažďujú prevádzkovatelia týchto stránok, a ani na to nemáme žiadny vplyv. Informácie môžete získať v oznámení o ochrane údajov príslušnej stránky.

O zaobchádzaní s vašimi údajmi vás budeme podrobne informovať nižšie.

1.2 Definície

 • „Osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“) (čl. 4 č. 1 GDPR). Medzi vaše osobné údaje patria napríklad základné údaje (meno a priezvisko, adresa a dátum narodenia), kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa), údaje o faktúre (údaje o banke) a oveľa viac.
 • „Spracovanie“ je každá činnosť vykonávaná s pomocou alebo bez pomoci automatizovaných procesov alebo každá takáto séria činností v súvislosti s osobnými údajmi, ako je zhromažďovanie, vstup, organizácia, usporiadanie, ukladanie, úprava alebo zmena, čítanie, žiadosť, použitie, zverejnenie prenosom, distribúciou alebo inou formou poskytnutia, porovnanie alebo prepojenie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.
 • „Dotknutá osoba“ je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie.
 • „Prevádzkovateľ“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý rozhoduje sám alebo spoločne s ostatnými o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov. Ak sú účely a prostriedky tohto spracúvania stanovené právnymi predpismi Únie alebo právnymi predpismi členských štátov, potom je možné predpokladať, že správca údajov splní určité kritériá jeho vymenovania podľa právnych predpisov Únie alebo právnych predpisov členských štátov.
 • „Zmluvný spracovateľ údajov“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje na základe príkazu prevádzkovateľa.
 • „Príjemca“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán, ktorým sú osobné údaje zverejňované, bez ohľadu na to, či sa to týka tretej strany alebo nie. Orgány, ktoré podľa právnych predpisov Únie alebo právnych predpisov členských štátov môžu dostávať osobné údaje v rámci rozsahu určitého vyšetrovacieho príkazu, sa však za príjemcov nepovažujú.
 • „Tretia strana“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán, okrem dotknutej osoby, prevádzkovateľa, zmluvného spracovateľa údajov a osôb, ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje na priamu zodpovednosť prevádzkovateľ alebo zmluvný spracovateľ údajov.
 • „Súhlas“ je každé oznámenie o zámere, ktoré dotknutá osoba v danom prípade dobrovoľne predloží dobrovoľne informovaným spôsobom vo forme vyhlásenia alebo iného jasného, potvrdzujúceho aktu, ktorým dotknutá osoba rozumie, že súhlasí. so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ich týkajú.

1.3 Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov

Používanie našich webových stránok je v zásade možné bez zadania akýchkoľvek osobných údajov. Ak by ste chceli využiť špeciálne služby našej spoločnosti prostredníctvom našej webovej stránky, mohlo by byť nevyhnutné spracovať osobné údaje. Ak je to potrebné na spracúvanie osobných údajov a ak pre takéto spracúvanie neexistuje zákonný základ, spravidla získame súhlas dotknutej osoby.

2. Účely zhromažďovania a spracovania údajov

2.1 Anonymný zber údajov

Naše stránky môžete navštíviť bez toho, aby ste aktívne poskytovali akékoľvek podrobnosti týkajúce sa vašej osoby. Automaticky však budeme ukladať prístupové údaje pri každom zobrazení webu (súbory denníka servera) ako napr. meno vášho poskytovateľa internetových služieb, použitý operačný systém, webová stránka, z ktorej nás navštevujete, dátum a trvanie návštevy alebo názov požadovaného súboru, ako aj z bezpečnostných dôvodov, napr. pre rozpoznávanie útokov na naše webové stránky, IP adresa použitého počítača po dobu 7 dní. Tieto údaje sú výlučne vyhodnocované kvôli zlepšeniu našej ponuky a neumožňujú vyvodzovať závery o vašej osobe. Tieto údaje nebudú agregované s inými zdrojmi údajov. Právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 GDPR. Údaje spracovávame a používame na nasledujúce účely: 1. Poskytovanie webovej stránky Ghostcast, 2. Vylepšenie našich webových stránok a 3. Predchádzanie a rozpoznávanie chýb / porúch, ako aj zneužitia webových stránok. Spracovanie údajov tohto druhu sa vykonáva buď za účelom splnenia zmluvy prostredníctvom použitia webovej stránky Ghostcast, alebo sledujeme oprávnený záujem na zaistení funkčnosti a bezchybného fungovania webovej stránky Ghostcast, ako aj na prispôsobení týchto webových stránok požiadavky používateľov.

2.2 Používanie sledovania cookies

Na našich webových stránkach používame takzvané cookies, aby sme návštevu nášho webu zatraktívnili a umožnili používanie určitých funkcií. Týka sa to štandardnej internetovej technológie pre ukladanie a volanie prihlasovacích údajov a ďalších informácií súvisiacich s používaním pre všetkých používateľov webových stránok Ghostcast. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia a umožňujú nám okrem iného ukladať používateľské nastavenia, aby sa naše webové stránky mohli zobrazovať vo formáte prispôsobenom pre vaše zariadenie. Niekoľko nami používaných súborov cookies sa po zatvorení vášho prehliadača opäť odstráni (tzv. relačné súbory cookies). Ostatné súbory cookies zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám alebo našim partnerským spoločnostiam rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve webových stránok (tzv. trvalé súbory cookies).

Prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie, a aby ste mohli prijímať individuálne rozhodnutia o ich prijatí alebo v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčiť prijatie súborov cookies. Súbory cookies môžu byť ďalej následne odstránené, aby sa odstránili údaje, ktoré webové stránky vložili do vášho počítača. Pokyny na tento účel nájdete rýchlo na internete. Deaktivácia súborov cookies môže viesť k niekoľkým obmedzeniam funkčnosti webových stránok Ghostcast.

2.1.1 Deaktivácia alebo odstránenie súborov cookies (odhlásenie)

Každý webový prehliadač ponúka možnosti obmedzenia a vymazania súborov cookie. Ďalšie informácie v tejto súvislosti nájdete na nasledujúcich webových stránkach:

2.3 Používanie služby Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics so sídlom Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie generované súbormi cookies o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok s cieľom zostaviť správy o aktivitách na webových stránkach pre ich prevádzkovateľov a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a používaním internetu. Spoločnosť Google tiež v prípade potreby odovzdá tieto informácie tretím stranám, ak to ustanovuje zákon, alebo pokiaľ tretie strany spracúvajú tieto údaje na príkaz spoločnosti Google.

2.3.1 Zabránenie ukladaniu súborov cookies

Ukladaniu cookies môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade nebudete môcť v prípade potreby využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré o vás zhromažďuje spoločnosť Google, a to spôsobom, ktorý je opísaný vyššie, a na vyššie uvedený účel.

2.3.2 Anonymizácia IP

Na tomto webe sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Takto bude vaša IP adresa v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Zmluvy o Európskom hospodárskom priestore pred prenosom do USA skrátená.

2.3.3 Námietka proti zadaniu údajov

Ak si neželáte, aby spoločnosť Google dostávala údaje z vášho prehliadača pri zobrazení webovej stránky, môžete použiť doplnok Google Analytics, ktorý zabraňuje prehľadávaču požadovať kód Analytics. Spoločnosť Google tak nebude prijímať žiadne údaje pri zobrazení stránky. Doplnok je k dispozícii iba pre prehliadače Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Opera. Prehľadávač po inštalácii blokuje skript Google Analytics. Podrobnejšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany údajov môžete nájsť tu alebo tu.

2.3.4 Demografické funkcie so službou Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkciu „demografické údaje“ služby Google Analytics. Týmto je možné vytvárať správy, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa veku, pohlavia a záujmov návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z inzercie spoločnosti Google súvisiacej so záujmami, ako aj z údajov o návštevníkoch poskytovateľov tretích strán. Na základe týchto údajov nie je možné identifikovať žiadnu konkrétnu osobu. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení zobrazenia vo vašom účte Google alebo všeobecne zakázať vstup vašich údajov pomocou Google Analytics, ako je uvedené v bode „Námietka proti zadaniu údajov“.

2.4 Využitie remarketingu Google

Táto webová stránka využíva technológiu Google Remarketing spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Týka sa to technológie retargetingu, ktorá nám umožňuje opäť osloviť návštevníkov našej webovej stránky cielenou reklamou na webových stránkach reklamnej siete Google.

Na tento účel sa do vášho počítača ukladajú súbory cookies, pomocou ktorých poskytovatelia tretích strán vrátane spoločnosti Google zaznamenávajú, ktoré z našich webových stránok boli navštívené pomocou vášho prehliadača. Pomocou týchto informácií vám potom môžeme neskôr predstaviť naše reklamy na iných webových stránkach, napr. v rámci vyhľadávania Google alebo na webových stránkach siete Google. Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany údajov v spoločnosti Google a funkcií remarketingu nájdete tu. Návod na deaktiváciu ukladania súborov cookies nastavením vášho prehliadača môžete nájsť tu.

2.5 Používanie Google AdWords

Na našom webe používame službu Google Conversion Tracking, analytickú službu spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). V takom prípade umiestni Google AdWords do vášho počítača súbor cookies („konverzný súbor cookie“), ak ste sa na našu webovú stránku dostali prostredníctvom reklamy Google. Tieto cookies prestanú platiť po 30 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu. Ak navštívite určité stránky našej spoločnosti a súbor cookies ešte nevypršal, my a Google môžeme rozpoznať, že niekto klikol na reklamu, a preto bol presmerovaný na našu stránku. Každý zákazník služby AdWords dostane ďalší súbor cookie. Súbory cookies preto nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords.

Informácie získané pomocou konverzného súboru cookies slúžia na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí si zvolili sledovanie konverzií. Zákazníci služby AdWords budú informovaní o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránky vybavené značkou sledovania konverzií. Nedostanú však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné používateľov osobne identifikovať.

Pokiaľ sa nechcete zúčastňovať sledovania, môžete namietať proti tomuto použitiu tak, že zakážete používanie súborov cookies nastavením vášho prehliadača. Následne nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií. Podrobnejšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany údajov môžete nájsť tu.

2.6 Používanie služby Mapy Google

Google Maps používame na prezentáciu máp. Mapy Google prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so zadaním, spracovaním a použitím automaticky zhromaždených údajov, ako aj s údajmi, ktoré ste zadali spoločnosťou Google, jedným z jej zástupcov alebo poskytovateľmi tretích strán. Podmienky použitia pre Mapy Google môžete nájsť tu.

Ďalšie informácie nájdete v centre ochrany údajov. Transparentnosť a možnosti, ako aj ustanovenia o ochrane údajov môžete nájsť tu.

2.7 Používanie sociálnych médií

Na našej webovej stránke je možné používať funkcie týkajúce sa sociálnych médií.

Pri volaní na jednu z týchto stránok je možné nadviazať spojenie s príslušnými servermi sociálnych médií. Tieto sociálne médiá budú týmto informované, že ste navštívili našu webovú stránku s vašou IP adresou. Ak teraz niečo komentujete, lajkujete alebo twitterujete a ste momentálne prihlásený / -á do svojho účtu, je možné, aby sociálne médium priradilo vašu návštevu našej webovej stránky k vám a k vášmu používateľskému účtu. Chceli by sme vás upozorniť, že ako poskytovateľ stránok nemáme žiadne vedomosti o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití.

Tieto služby poskytujú nasledujúce spoločnosti:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Linkedin Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
 • Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA
 • Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm, Sweden

Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ďalšom spracovaní a využívaní údajov poskytovateľmi, ako aj o ich právach v tomto ohľade a možnostiach ochrany vašich osobných údajov nájdete v oznámeniach o ochrane údajov príslušných poskytovateľov:

Ak si neželáte, aby príslušné sociálne médium mohlo priradiť návštevu našej stránky k vášmu príslušnému účtu, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z príslušnej služby.

2.8 Dotazy na kontaktný formulár

Na našom webe máte možnosť zaslať nám dopyt prostredníctvom kontaktného formulára. Vaše údaje z kontaktného formulára (kontakty na vašu požiadavku, predmet vašej žiadosti a dátum) vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam zadali (meno, priezvisko, spoločnosť, telefónne číslo a e-mail) budú uložené v našej spoločnosti za týmto účelom spracovania otázky a pre prípad následných otázok. Právnym základom pre zber a spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 GDPR.

Údaje, ktoré ste zadali do kontaktného formulára, zostanú v našej spoločnosti, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, odvolanie vášho súhlasu s ukladaním alebo prestane platiť účel ukladania údajov (napr. po dokončení spracovania vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia - najmä lehoty uloženia - zostávajú nedotknuté.

2.9 E-mailový kontakt

Ak nám pošlete otázky e-mailom alebo informáciami, vaše údaje (e-mailová adresa, obsah vášho e-mailu, predmet vášho e-mailu a dátum) vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam zadali (meno, priezvisko, prípadne telefónne číslo, adresa), budú uložené na účely spracovania dopytu a pre prípad následných otázok. Bez vášho súhlasu nebudeme tieto údaje posielať ďalej. Právnym základom pre zber a spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 GDPR.

Upozorňujeme, že e-maily je možné čítať alebo meniť bez autorizácie a bez povšimnutia počas ich prenosu. Ghostcast používa softvér na filtrovanie nevyžiadaných e-mailov (spamový filter). E-mailové adresy môžu byť odmietnuté týmto filtrom, ak boli niektorými funkciami falošne identifikované ako spam.

Údaje, ktoré ste zadali, zostanú v našej spoločnosti, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, odvolanie vášho súhlasu s ukladaním alebo prestane platiť účel ukladania údajov (napr. po dokončení spracovania vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia - najmä lehoty uloženia - zostávajú nedotknuté.

2.10 Predplatné našich noviek

Na našom webe máte možnosť prihlásiť sa na odber noviniek našej spoločnosti. Týmto pravidelne informujeme našich zákazníkov a obchodných partnerov o ponukách spoločnosti. Z tohto dôvodu od vás potrebujeme platnú e-mailovú adresu a informácie, ktoré nám umožňujú skontrolovať, či ste držiteľom zadanej e-mailovej adresy. Ďalšie údaje sa nezbierajú alebo sa zhromažďujú iba na dobrovoľnom základe. Tieto údaje výhradne používame na zasielanie noviniek a tieto údaje neposielame tretím stranám. Právnym základom pre zber a spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 GDPR.

Pri registrácii do bulletinu ďalej ukladáme IP adresu pridelenú poskytovateľom internetových služieb (ISP) počítačového systému používaného dotknutou osobou v čase registrácie, ako aj dátum a čas registrácie. Zhromažďovanie týchto údajov je nevyhnutné, aby bolo možné neskôr pochopiť (možné) zneužitie e-mailovej adresy dotknutej osoby, a slúži preto na našu ochranu.

Udelený súhlas s ukladaním údajov, e-mailovú adresu, ako aj ich použitie na zasielanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu „odhlásiť sa“ / „zrušiť registráciu“ v každom vestníku. Prípadne tiež môžete kedykoľvek poslať svoje želanie na zrušenie odberu na adresu [email protected]. Zákonnosť už vykonaného spracovania údajov nebude odvolaním ovplyvnená. Po odvolaní bude tieto osobné údaje vymazané správcom údajov zodpovedným za spracovanie. Zrušenie odberu noviniek sa bude interpretovať ako automatické odvolanie.

Údaje, ktoré ste v našej spoločnosti uložili na účely posielania newslettera, budeme uchovávať až do vášho odstránenia a po zrušení odberu newslettera budú vymazané.

2.10.1 Sledovanie newslettera

Newslettre obsahujú takzvané sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika vložená do takýchto e-mailov, ktoré sa odosielajú vo formáte HTML, aby bolo možné zaznamenať súbor protokolu a analyzovať súbor protokolu. Týmto spôsobom je možné štatisticky vyhodnotiť úspech alebo neúspech online marketingových kampaní. Na základe vloženého sledovacieho pixela môžeme rozpoznať, či a kedy subjekt údajov otvoril e-mail a ktoré odkazy v e-maile subjekt údajov zavolal.

Takéto osobné údaje zhromaždené prostredníctvom sledovacieho pixela obsiahnutého v informačných vestníkoch budeme z dôvodu oprávneného záujmu ukladať a vyhodnocovať s cieľom optimalizovania zasielania newslettera a lepšiemu prispôsobovaniu obsahu budúcich newsletterov záujmom dotknutej osoby. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 GDPR.

3. Registrácia

Aby bolo možné používať túto webovú stránku, musí užívateľ najskôr vyplniť registračný formulár. Počas registrácie je používateľ povinný uviesť určité informácie (e-mailovú adresu a voliteľne kontaktné telefónne číslo). Tieto informácie sa používajú na to, aby sme vás kontaktovali ohľadom produktov / služieb na našej stránke, o ktoré ste registráciou prejavili záujem, a na účely podpory.

Registráciou do našej služby vyjadrujete výslovný záujem o získanie relevantných informácií o našej službe. Budeme vám preto naďalej posielať dôležité informácie a správy o našich službách prostredníctvom e-mailového bulletinu. Ak už viac nemáte záujem o príjem týchto druhov komunikácií, je ľahké sa odhlásiť priamo z e-mailu (neplatí to pre systémové správy, ktoré sú dôležité pre zaistenie správnej funkčnosti systému).

4. Predplatné

Vyžadujeme od vás informácie v našom predplatnom formulári. Ak si chcete u nás predplatné kúpiť, musíte uviesť kontaktné informácie (napríklad meno a dodaciu adresu) a finančné informácie (napríklad číslo kreditnej karty, dátum vypršania platnosti). Tieto informácie sa používajú na fakturačné účely a na vyplnenie vašich objednávok. Na spracovanie našich platieb za predplatné používame službu Stripe.

5. Záverečná časť vyhlásenia o ochrane osobných údajov

5.1 Trvanie skladovania

Vaše údaje zásadne ukladáme, pokiaľ je to nevyhnutné na poskytovanie našich služieb, alebo ak to predpokladal európsky zákonodarca smerníc a nariadení alebo iný zákonodarca v zákonoch alebo predpisoch, ktorým podlieha správca údajov zodpovedný za spracovanie. Vo všetkých ostatných prípadoch vaše osobné údaje po vyriešení účelu vymažeme, s výnimkou tých údajov, ktoré musíme naďalej uchovávať, aby sme splnili zákonné povinnosti (napr. Sme povinní uchovávať dokumenty z dôvodu daňových a obchodnoprávnych povinností týkajúcich sa uchovávania. v rezerve, ako napr. zmluvy a faktúry na určité časové obdobie).

5.2 Technické zabezpečenie

Ghostcast používa technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov, ktoré spravujeme, pred náhodnými alebo úmyselnými manipuláciami, stratou, zničením alebo pred prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zdokonaľujú v súlade s technologickým vývojom.

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú napríklad dopyty, ktoré nám zasielate ako prevádzkovateľ stránok, používa táto stránka šifrovanie SSL (Secure Socket Layer) v spojení s príslušnou maximálnou úrovňou váš prehliadač podporuje šifrovanie. Spravidla ide o 256-bitové šifrovanie. Ak váš prehliadač nepodporuje žiadne 256-bitové šifrovanie, použijeme namiesto neho 128-bitovú technológiu v3. Podľa toho, či sa riadok adresy prehľadávača posúva z „http://“ na „https: //“, a podľa symbolu zámku v riadku prehľadávača spoznáte, či sa jednotlivá stránka našej internetovej prítomnosti prenáša zašifrovaná.

Keď je aktivované šifrovanie SSL, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu tretie strany čítať.

Upozorňujeme, že dátový prenos na internete (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže obsahovať bezpečnostné medzery. Dôsledná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

5.3 Právny základ spracovania

Čl. 6 ods. 1 GDPR slúži našej spoločnosti ako právny základ pre činnosti spracovania, s ktorými získavame súhlas na určité účely spracovania.

Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, ako je to napríklad v prípade spracovateľských činností, ktoré sú potrebné na dodanie tovaru alebo na poskytnutie akejkoľvek inej služby, príp. protiplnenie, potom je spracovanie založené na čl. 6 ods. b GDPR. To isté platí pre činnosti spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov alebo služieb.

Ak sa na našu spoločnosť vzťahuje zákonná povinnosť, na základe ktorej je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov, napríklad na plnenie daňových povinností, potom sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. c GDPR.

V zriedkavých prípadoch môže byť spracovanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Stalo by sa to napríklad v prípade, ak by sa v našej spoločnosti zranil návštevník a následne bolo potrebné jeho meno, jeho vek, údaje o zdravotnom poistení alebo ďalšie dôležité informácie postúpiť lekárovi, nemocnici alebo inej tretej osobe. Spracovanie by potom vychádzalo z čl. 6 ods. d GDPR.

Nakoniec by činnosti spracovania mohli vychádzať z čl. 6 ods. f GDPR. Spracovateľské činnosti sú založené na tomto právnom základe, na ktorý sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych základov, ak je spracúvanie nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany, pokiaľ záujmy, základné práva a základné slobody údajov predmet neprevažujú. Ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 písm. f GDPR je naším oprávneným záujmom vykonávať našu obchodnú činnosť v prospech blaha všetkých našich zamestnancov a našich zákazníkov.

5.4 Práva dotknutej osoby

Máte právo:

 • V zmysle čl. 15 GDPR požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré máme uložené. Môžete požadovať najmä informácie o účeloch spracúvania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, voči ktorým boli alebo sú vaše údaje zverejnené, plánovanej dobe uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo námietka proti existencii práva na podanie sťažnosti, pôvodu alebo vašich údajov, ak tieto neboli zhromaždené v našej spoločnosti, ako aj o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne uskutočniteľných informácií o ich podrobnostiach.
 • V zmysle čl. 16 GDPR bezodkladne požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie vašich osobných údajov uložených v našej spoločnosti.
 • V zmysle čl. 17 GDPR požiadať o vymazanie vašich osobných údajov uložených v našej spoločnosti, pokiaľ spracúvanie nie je potrebné na uplatnenie práva na vyjadrenie slobodného názoru a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti z dôvodov verejného záujmu alebo na uplatnenie , uplatňovať alebo brániť právne nároky.
 • V zmysle čl. 18 GDPR požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ namietate proti presnosti údajov, je spracúvanie nezákonné, vy však odmietate ich vymazanie a my už údaje nevyžadujeme, vy to však požadujete, aby ste tvrdili , uplatňuje alebo obhajuje právne nároky alebo podľa čl. 21 GDPR ste podali námietku proti spracovaniu.
 • V zmysle čl. 20 GDPR požiadať o prijatie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo o prenos k inému správcovi údajov (prenosnosť údajov).
 • Pokiaľ sú vaše osobné údaje založené na oprávnených záujmoch podľa čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. f GDPR sú spracované, máte právo podľa čl. 21 GDPR podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ existujú dôvody, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie alebo je predmet namierený proti priamemu marketingu. V druhom prípade máte všeobecné právo namietať, ktoré budeme realizovať bez uvedenia osobitnej situácie.
 • V zmysle čl. 77 GDPR podať sťažnosť u dozorného orgánu. Spravidla sa na tento účel môžete obrátiť na dozorný orgán vášho obvyklého bydliska alebo pracoviska.

5.5 Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Niekoľko činností spracúvania údajov je možné iba s vašim výslovným súhlasom. Už máte udelený súhlas máte možnosť kedykoľvek odvolať. Z tohto dôvodu neformálne oznámenie [email protected] stačí, aby ste nám poslali e-mail. Zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do odvolania zostane nedotknutá odvolaním.

5.6 Zodpovedný subjekt

d7r, s.r.o.
Panónska cesta 6
851 04 Bratislava, Slovakia
Email: [email protected]

5.7 Externý úradník pre ochranu údajov

​​​​​​​Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.BOX 5
820 07 Bratislava 27, Slovakia
Phone: +421 2 5827 2172
Email: [email protected]